İNTENGO AYDINLATMA METNİ

İntengo Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“İntengo”/ “Şirket”); aşağıda belirtilen faaliyetleri kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde edecektir. Bu kapsamda İntengo, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

1. Veri Sorumlusu

Unvan: İntengo Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Esentepe Mah. Müselles Sok. 1/1 Onur İş Merkezi Kat:3 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye

İnternet sitesi: https://www.intengo.com/

Tel: 0212 213 73 00

2. İşleme Amaçları

Üye olurken vermiş olduğunuz kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, üyeliğin tesis edilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,

KVKK madde 5/2/c uyarınca bir sözleşmenin kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle isteklilerin katıldığı e-ihalelerde teklif bilgilendirmelerinin ve imzalanan şartname veya mesafeli satış sözleşmesi gereği diğer tüm bildirimlerin yapılması ve en yüksek teklifi veren isteklinin tespit edilebilmesi, ihaleyi kazanan isteklinin gayrimenkulün malikine bildirilmesi, tapu devrinin yapılabilmesi gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile isteklilere gönderilmesi gereken resmi veya özel bilgi, belge, evrak ve her türlü dokümanın isteklilere ulaştırılması,

KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla yeni ürün ve hizmetlerimiz ve/veya portföye giren yeni gayrimenkuller hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

İntengo tarafından, kural olarak özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti bulunmamakta olup; yalnızca e-ihalelere katılabilmek için sağlamış olduğunuz kimlik bilgilerinde kan grubu ve din bilgisi bulunduğu takdirde, açık rızanızın alınması koşulu ile tarafımızca bu veriye erişim sağlanmaktadır. Bunun dışında, tarafınızca ilgili kısımlar karalanarak da paylaşım yapılabilir.

Bunun yanı sıra; Şirketimizde çalışmak için başvuran adaylardan, özgeçmişlerini inceledikten ve mülakatları gerçekleştirdikten sonra, işe alım sürecimizde çeşitli belgeler talep etmekteyiz. Bu belgeler arasında; KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli kişisel veri içerir belgeler de bulunduğundan bu noktada adaylarımızdan açık rıza aramaktayız.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda

 • https://www.intengo.com/ alan adlı internet sitesi için İntengo’nun anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara,
 • Gerekli dokümantasyonun isteklilere gönderilmesi amacıyla anlaşmalı olunan kargo şirketlerine,
 • Satış süreçleri ile ilgili bilgilendirme ve raporlama amacıyla e-ihale kapsamında satışa sunulan gayrimenkul veya menkulün malikine,
 • Satış süreçlerinin sonuçlandırılması amacıyla tapu devri yapılabilmesi için ilgili tapu müdürlüğüne ve noterlere ve gerektiğinde ilgili resmi kurumlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaç ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz https://www.intengo.com/ alan adlı veya altyapı hizmeti sunduğumuz diğer internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, 0212 213 73 00, 0212 483 73 93, 0850 755 93 12, 0850 755 33 12, 0543 312 27 85, 0850 399 27 84, 0850 312 27 84, 0850 215 41 73, 0850 215 41 75, 0850 215 73 70, 0850 215 73 71, 0850 215 73 72, 0850 215 73 73, 0850 215 73 74, 0850 215 73 75, 0850 215 73 76, 0850 215 73 77, 0850 215 73 78, 0850 215 73 79, 0850 215 73 80, 0850 215 73 81, 0850 215 80 49, 0850 215 80 48 nolu çağrı merkezlerimize ulaştığınızda, ziyaret ettiğinizde veya bizlerle iletişime geçtiğinizde sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde https://www.intengo.com/contact.html linkinde yer alan form aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.

Şirket’in Esentepe Mah. Müselles Sok. 1/1 Onur İş Merkezi Kat:3 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye adresine gelerek,

Şirket’in Esentepe Mah. Müselles Sok. 1/1 Onur İş Merkezi Kat:3 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderilerek, veya

Şirket’in info@intengo.com elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’imiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak.

İntengo, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@intengo.com adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat Esentepe Mah. Müselles Sok. 1/1 Onur İş Merkezi Kat:3 34394 Şişli İstanbul adresine gelerek bildirebilirsiniz.